Dentistry

Grafting Surgery

A bone graft can create a more solid base for the implant. For bone grafting, a piece of bone is some small amount of gram is required.

 

If your jawbone isn’t thick enough or is too soft, you may need to do bone grafting before you can do dental implant surgery. That’s because the powerful chewing action of your mouth exerts great pressure on your bone, and if it can’t support the implant, the surgery would probably fail. A bone graft can create a more solid base for your implant.

 

With bone grafting, a piece of bone is removed from another part of your jaw or your body — your hip, for example — and transplanted to your jawbone. It may take up to nine months for the transplanted bone to grow enough so that new bone can support a dental implant. In some cases, you may need only minor bone grafting, which can be done at the same time as the implant surgery. The condition of your jawbone determines how you proceed.

 

Waiting for bone growth

 

Once the metal implant post is placed in your jawbone, osseointegration (oss-ee-oh-in-tuh-GRAY-shun) begins. During this process, the jawbone grows into and unites with the surface of the dental implant. This process, which can take up to six months, helps provide a solid base for your new artificial tooth — just as roots do for your natural teeth.

My City Dentist MyCityDentist dental cosmetics cosmetic Dentistry Cosmetics Dental implantation Hollywood smile veneers Drafting surgery Pediatric dentistry Gum diseases Removing of dental plaque Orthodontic braces implants Armenia Yerevan Suren Kolaji Abrahami Մայ Սիթի Դենթիստ ՄայՍիթիԴենթիստ Ատամնաբուժական կոսմետոլոգիական ատամնաբուժություն կոսմետոլոգիա Իմպլանտացիա Հոլիվուդյան ժպիտ երեսպատում վինիրներ Փոխպատվաստում Մանկական ստոմատոլոգիա Լնդերի հիվանդություն Ատամնափառի հեռացում Օրթոդոնտիկա բրեկետներ Երևան Հայաստան Май Сити Дентист МайСитиДентист Косметология Стоматология Стоматологический косметологический Зубная имплантация Голливудская улыбка виниры Трансплантология Детская стоматология Болезни десен Удаление зубного налета Ортодонтия брекеты Армения Ереван
Book a free consultation